S nama - bez stresa - otvorite vrata svoje prve nekretnine

Za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u ovogodišnjem Budžetu KS osigurano je 5,5 miliona KM. A shodno porastu cijena stanova u odnosu na prethodne godine, povećan je i pojedinačni iznos za subvenciju i do 12.000,00 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo iz svog budžeta izdvojilo je nepovratna novčana sredstva za mlade, i to u pojedinačnom iznosu do 12.000 KM.

Riječ je mladim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih, a kriteriji su tu za određivanje broja bodova i utvrđivanje reda prvenstva.

Uslovi koje mladi moraju ispunjavati za subvencioniranje rješenja stambenog pitanja tiču se, između ostalih, starosne dobi, prebivališta, da je u pitanju prva nekretnina na njhovo ime itd.

Nakon ispunjavanja uslova, dolazi na red kriteriji prema kojima će će kandidatima određivati prvenstvo, a tu spadaju:

  • Stručna sprema
  • Broj članova porodice
  • Kupoprodajna cijena stana ili kuće
  • Površina stana ili kuće
  • Član porodice šehida, poginulog ili nestalog borca, ratnog vojnog invalida i demobilisanog borca
  • Stepen invalidnosti
  • Zajedničko apliciranje bračnih ili vanbračnih partnera

Javni poziv je otvoren je 20 dana od dana objavljivanja.

Javni poziv nalazi se na web stranici Kantona Sarajevo: www.ks.gov.ba i web stranici Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo www.mkipgo.ks.gov.ba

A za čitavu proceduru bez stresa kontaktirajte nas, mi imamo spremne nekretnine za Vas!

061-102-458

[email protected]